Prodam.cz

Podmínky využívání služeb serveru Prodam.cz

I.

Úvodní ustanovení

1)      Prodám.cz je inzertní server provozovaný společností: Prodam.cz - inzertní portál, s.r.o., IČ: 043 84 318, (dále jen „Provozovatel“) 

2)      Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a zaměstnání soukromých osob a podnikatelských subjektů (dále jen „Uživatelů“).

II.
Pravidla inzerce

1)      Zboží lze inzerovat jen v sekcích nabízejících zboží.

2)      Služby je možné inzerovat pouze v sekci Služby.

3)      Zaměstnání je možné inzerovat pouze v sekci Práce.

4)      Na inzertním serveru Prodám.cz nesmí být pod sankcí smazání bez výjimek zveřejňována zakázaná inzerce.

5)      Zakázanou inzercí se rozumí inzerce nabízející či poptávající zboží a služby v oblasti zakázaných modifikací silničních vozidel, zakázaných doplňků stravy a léků, služeb kopírování CD, DVD a jiných datových nosičů, nabídek zaměstnání s podmínkou jakékoliv úhrady předem, multilevelových a provizních systémů, e-mailingů a obdobných „zaručených a bezpracných“ výdělků, live chatu, zboží a služeb erotického charakteru, virtuálních měn, elektronických knih, půjček, oddlužení, vymáhání pohledávek, cigaret, alkoholu, pohonných hmot, dokladů, padělků, napodobenin, zázračných přípravků na hubnutí, nabrání svalů a jiných tělesných modifikací, dalšího zboží a služeb odporujících právnímu řádu České republiky.

6)      Zakázaná je rovněž inzerce obsahující nepravdivé, neurčité, klamné a zavádějící informace, které jsou způsobilé uvést průměrného Uživatele v omyl.

7)      Inzerát nesmí obsahovat hanlivé výrazy, nadměrné množství rušivých prvků, jako nadměrné množství interpunkčních znaků a symbolů, firemních označení, rámečků, irelevantních klíčových slov.

8)      Na serveru nesmí být inzerováno zboží, které inzerent zakoupil pouze za účelem dalšího prodeje, zboží s neomezeným množstvím a opětovné inzerce stejného nového zboží, pro tento účel musí být zboží určeno naprosto po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti.

9)      Při vložení nabídky zaměstnání nebo brigády je Uživatel povinen uvést přesnou identifikace zaměstnavatele a předmět jeho činnosti, minimální požadavky na uchazeče a náplň nabízené práce.

III.
Vkládání inzerce

1)      Vkládání inzerce je dostupné pouze registrovaným Uživatelům.

2)      Pro registraci je Uživatel povinen vyplnit své jméno, příjmení, e-mailovou adresu, zvolit si unikátní uživatelské jméno a bezpečné heslo.

3)      Uživatel plně odpovídá za bezpečnost svého hesla. Prodám.cz neodpovídá za zneužití uživatelského účtu Uživatele z důvodu nedostatečné ochrany hesla Uživatele, zejména jeho nedostatečné složitosti. Uživatel bere na vědomí, že dostatečné heslo by mělo být složeno alespoň ze šesti znaků, z toho nejméně jedno písmeno velké, jedno malé, jedna číslice a jeden jiný znak.

4)      Každý Uživatel může mít současně aktivních až 50 nezvýhodněných inzerátů. Inzerce nesmí být uživatelem vkládána duplicitně.

5)      Přidáním dvou totožných inzerátů, bude ten starší označen systémem jako duplicitní a bude automaticky vymazán.

6)      Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

7)      Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 2 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl.

IV.
Práva a povinnosti Provozovatele

1)      Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím. Provozovatel tak nevstupuje do uzavíraných smluvních vztahů a z toho důvodu neodpovídá za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízeného zboží a služeb.

2)      Provozovatel má právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Prodám.cz nebo dobrými mravy, případně pokud je vložen do nesprávné sekce s ohledem na obsah.

3)      V případě smazání inzerátu nemá Uživatel právo na náhradu vzniklé škody, ani na navrácení částky na zvýhodnění inzerátu.

4)      Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů služeb Prodám.cz ani za způsob jakým služby Prodám.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru Uživateli či třetími osobami.

5)      Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Prodám.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Prodám.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

6)      Provozovatel se zavazuje věnovat maximální úsilí a odbornou péčí provozu serveru tak, aby byla minimalizována veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Prodám.cz mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.

7)      Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

8)      Provozovatel si vyhrazuje právo připojit logo Prodám.cz do fotografií vložených Uživatelem.

V.
Práva a povinnosti Uživatele

1)      Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných Provozovatelem.

2)      Uživatel se zavazuje nešířit a nemodifikovat zdrojový kód serveru Prodám.cz a nepokoušet se získat údaje, které nejsou pro jeho osobu určené.

3)      V rámci zachování kvality nabízených služeb je Uživatel oprávněn nahlásit Provozovateli inzerát, který přímo porušuje Pravidla inzerce, nebo se z jakéhokoliv ohledu jeví jako podezřelý, a to prostřednictvím funkce přímo v detailu inzerátu ,,Označit špatný inzerát,,.

VI.
Poplatky za služby

1)      Veškeré služby Prodám.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění vkládání inzerátů do sekcí Práce a Služby a možnosti zvýhodnění vložené inzerce prostřednictvím zasláním SMS. Obsah nabídek a poptávek není žádné skupině Uživatelů omezován.

2)      Z důvodu ochrany Uživatelů vyžaduje zveřejnění inzerátu v sekci Práce a sekci Služby schválení administrátorem serveru. Žádost o schválení inzerátu je zpoplatněna poplatkem dle platného ceníku Prodám.cz. O schválení či neschválení inzerátu bude rozhodnuto do 2 pracovních dnů od podání žádosti. Nebude-li inzerát schválen z důvodu porušení těchto podmínek, nemá Uživatel právo na náhradu zaplaceného poplatku.

VII.
Ochrana osobních údajů

1)      Uživatel používáním serveru výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávat veškeré informace a údaje o jeho osobě, které mu vkladatel v souvislosti s registrací na serveru nebo v souvislosti s vložením inzerátu poskytl (dále jen „osobní údaje“), zpracovávat tyto osobní údaje pro své obchodní aktivity a dále sdělit tyto údaje třetím osobám, které Poskytovatel pověřil plněním kterýchkoli zákonných či smluvních povinností. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou do jeho odvolání Uživatelem. Odvoláním se rozumí výmaz uživatelského profilu Uživatele.

2)      Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával veškeré informace a osobní údaje ve svém vlastním informačním systému, případně v informačním systému třetích osob.

3)      Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které server Prodám.cz nabízí.

4)      Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1)      Na serveru Prodám.cz se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

2)      Za účelem shromáždění informací týkajících se poskytování služeb Prodám.cz používá server soubory cookies. Cookies jsou informace, které server ukládá na disku Uživatele v jeho webovém prohlížeči, díky čemu Uživatel bude identifikován při každém následném spojení s Prodám.cz. Soubory cookies nemají vliv na fungování počítače Uživatele a je možné je zakázat. Soubory cookies však umožňují udržení spojení Uživatele (po přihlášení), díky kterému Uživatel nemusí opětovně zadávat přihlašovací údaje.

3)      Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.

4)      Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky jednostranně změnit.